2521020871 Καλός Αγρός, Δράμα mixalis_jcb@yahoo.gr
hero image
banner image

 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΑΕΚΚ 

Διαθέτουμε μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ και είμαστε συμβεβλημένοι με το συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, η μονάδα μας επικυρώθηκε με πιστοποίηση ISO 9001. Σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε παραγωγός αποβλήτου υποχρεώνεται να ολοκληρώνει ένα έργο με τη σωστή διαχείριση αποβλήτων.

Εάν είστε εργολάβος, μηχανικός, εάν ανακαινίζετε, γκρεμίζετε, χτίζετε ή δουλεύετε χωματουργικά… μπορούμε να συνεργαστούμε!

 


 

 
Ποια είναι η διαδικασία;
 
1. Συνάπτουμε σύμβαση με τους υπόχρεους διαχειριστές για την ανακύκλωση μπαζών που παράγουν καθώς και τα στοιχεία στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ)
2. Γίνεται η υπογραφή σύμβασης ανάθεσης έργου.
3. Τοποθετούμε ειδικό κάδο για τη κατηγορία μπαζών που διαθέτει το έργο.
4. Με την ολοκλήρωση, παραλαμβάνουμε στη συμβεβλημένη Μονάδα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ που διαθέτουμε.
5. Ανάλογα τη ζύγιση και το είδος αποβλήτου κοστολογείτε το απόβλητο που παραλάβαμε.
6. Υποβάλλεται στο σύστημα τελική βεβαίωση παραλαβής ΑΕΚΚ.
7. Παραλαμβάνεται την Βεβαίωση περαίωσης εργασιών από το σύστημα της ΑΝΑΚΕΜ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε μας στο τηλέφωνο ή στείλτε μας email.
Ακόμη, για αναλυτική περιγραφή του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ επισκεφτείτε το www.anakem.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

 


 

Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι:

 

Οικονομικά:
Ανακτώνται υλικά προς χρήση, τα οποία έχουν αξία στην αγορά. Επιπλέον, τα ανακυκλωμένα υλικά παράγονται με λιγότερο συνολικό κόστος από αυτό που θα καταβάλλονταν για να παραχθούν από εξορυκτικές πρώτες ύλες.

 

Περιβαλλοντικά:
Η ανεξέλεγκτη διάθεση στο περιβάλλον δημιουργεί κινδύνους, όπως πυρκαγιών και πλημμυρών. Υποβαθμίζεται αισθητικά και ρυπαίνεται το φυσικό περιβάλλον, με συνέπειες στον υδροφόρο ορίζοντα και το έδαφος. Συχνά τα απόβλητα, ακόμη και τα ΑΕΚΚ περιέχουν και επικίνδυνες ουσίες Ακόμη και η ελεγχόμενη διάθεση των αποβλήτων σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, εξαιτίας του εκλυόμενου μεθανίου. Η παραγωγή δευτερογενών υλικών μέσω της ανακύκλωσης απαιτεί λιγότερη ενέργεια, άρα προκαλεί μικρότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

 

Κοινωνικά:
Δημιουργούνται πολλές νέες θέσεις εργασίας σε όλα τα στάδια της εναλλακτικής επεξεργασίας των αποβλήτων. Παράλληλα, οι μικρότερες ποσότητες που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ επιμηκύνει το χρόνο ζωής τους και απαιτεί μικρότερες εκτάσεις, μειώνοντας τις πιέσεις και εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες. Ενδυναμώνεται η περιβαλλοντική συνείδηση και εμπεδώνονται νέες πολιτισμικές αξίες.